Политика за поверителност

І. Цели и обхват на Политиката за поверителност

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). С настоящата политика екипът на проекта „ОТ ЧЕРНАТА СМЪРТ ДО ХОЛЕРАТА. БОРБАТА СРЕЩУ ЕПИДЕМИИТЕ В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА, XIV-XIX В.“ отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица. В съответствие със законодателството и добрите практики, екипът прилага необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. С настоящата Политика се цели да се информират физическите лица за целите на обработване на личните данни. Те ще се обработват само и единствено за целите на предвидената конференция на проекта, която е планирана за март 2022 г. и пълноценния научен обмен в рамките на този проект. Данните ще се обработват лично и единствено от членовете на проектния екип. Вашите лични данни се събират само във връзка с участието Ви на конференцията на проекта, подготовката на сборника с публикуваните материали и работната кореспонденция за научния прокет. Цялата информацията за участниците в конференцията ще се събира до приключването на проекта, след което ще бъде изтрита и няма да бъде предоставяна на трети лица нито по време, нито след изтичането на проектния договор. Една част от личните данни ще бъдат публикувани в рамиките на сборника, програмата за конференцията и други материали, свързани с проекта и неговите участници и сътрудници. Тази информация се предоставя на екипа за целите на проекта и осъществяване на научен обмен и няма да се използва за други цели, извън тези на науката и