Политика за поверителност

І. Цели и обхват на Политиката за поверителност

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). С настоящата политика екипът на проекта „ОТ ЧЕРНАТА СМЪРТ ДО ХОЛЕРАТА. БОРБАТА СРЕЩУ ЕПИДЕМИИТЕ В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА, XIV-XIX В.“ отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица. В съответствие със законодателството и добрите практики, екипът прилага необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. С настоящата Политика се цели да се информират физическите лица за целите на обработване на личните данни. Те ще се обработват само и единствено за целите на предвидената конференция на проекта, която е планирана за март 2022 г. и пълноценния научен обмен в рамките на този проект. Данните ще се обработват лично и единствено от членовете на проектния екип. Вашите лични данни се събират само във връзка с участието Ви на конференцията на проекта, подготовката на сборника с публикуваните материали и работната кореспонденция за научния прокет. Цялата информацията за участниците в конференцията ще се събира до приключването на проекта, след което ще бъде изтрита и няма да бъде предоставяна на трети лица нито по време, нито след изтичането на проектния договор. Една част от личните данни ще бъдат публикувани в рамиките на сборника, програмата за конференцията и други материали, свързани с проекта и неговите участници и сътрудници. Тази информация се предоставя на екипа за целите на проекта и осъществяване на научен обмен и няма да се използва за други цели, извън тези на науката и академичния диалог.

ІІ. Събиране на анонимизирани статистически данни от уебсайта на проекта

Този уебсайт събира анонимизирани статистически данни за общия брой на посещенията му. Тези данни включват инфорация за операционната система, браузъра и типът устройство, на което уебсайтът се визуализира. Те не съдържат персонално-идентифицируема информация и служат единствено в изчисляването на импакт фактора на проекта. Използванията статистически инструмент (Matomo) е с отворен код и съхранява данните в контейнер на нашия сървър. Те не напускат сървъра и не се споделят с трети страни. Кодът на статистическия инструмент също е контейнеризиран и е валиден единствено за домейн www.projectepidemics.eu .