Заявки за участие

Заявете участие на конференцията „От Черната смърт до Холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV-XIX в.“

Заявленията се изпращат на следния електронен адрес:

epidemicsinhistory@abv.bg

Трябва да съдържат имената на заявителя, неговата афилиация (ако има), научна степен и академична длъжност (ако има), темата на доклада и кратко резюме до 500 думи и електронен адрес и телефон за обратна връзка.

Предложените от заявителите заглавия трябва да са съобразени с темата на конференцията.

Силно насърчаваме към участие младите учени, докторанти и постдокторанти, студенти от бакалавърски и магистърски програми.

Личните данни на заявителите ще се използват само за целите на проекта и с изпращането им заявителите се съгласяват екипът да борави с тях във връзка с изготвянето на материалите на конференция, научния обмен и публикацията на научен сборник/колективна монография с одобрените материали. Планиран е сборник/колективна монография в книжно тяло.